RODO


Działając stosownie do przepisów RODO, jako Administrator Pańskich Danych Osobowych (tj. jako podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe), niniejszym informuje Państwa o:

Tożsamość Administratora danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Arkadia International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-111), przy ul. Legionów 5/2, NIP: 8133720789, REGON 364325786 (zwany dalej: „Administratorem”) . Reprezentantem firmy jest Pan: Leszek Kosowski

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, a także w sprawach Państwa żądań, można się skontaktować pod niżej wskazanymi danymi: – adres e-mail: arkadia21@poczta.onet.pl – adres: Arkadia International Sp. z o.o. ul. Legionów 5/2, 35-111 Rzeszów.

Źródło Państwa danych osobowych. Administrator dysponuje Państwa danymi osobowymi albo w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa, albo w związku z przekazaniem ich przez Państwa, w przypadku dokonania zakupu na stronie internetowej Administratora, za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.arkadia-klinika.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. Numer telefonu kontaktowego
  4. Adres mailowy

Podstawa prawna przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: – w przypadku przekazywania Administratorowi danych wrażliwych (o Państwa stanie zdrowia, w tym aktualnych lub przebytych chorobach), podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest Państwa wyraźna zgoda na takie przetwarzanie, – w przypadku przekazania Administratorowi danych nie wrażliwych, podstawą przetwarzania przez Administratora Państwa danych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania umowy zawieranej z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, w celach działalności marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. W przypadku, gdy nie wiąże Państwa z administratorem żadna umowa, podstawą przetwarzania przez Administratora Państwa danych w celach marketingowych, jest Państwa zgoda.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych. Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest ze świadczeniem na Państwa rzecz, usług związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, bądź w związku z innymi umowami zawartymi z Administratorem. Celem przetwarzania Pańskich danych jest umożliwienie Administratorowi prawidłowej realizacji umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych z Państwem. Celem przetwarzania Państwa danych jest także obsługa Państwa reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację, jak również obsługi innych zgłoszeń, które Państwo do nas skierują (np. przez formularz kontaktowy, telefon, email). Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Celem zbierania danych może być też marketing bezpośredni własnych usług Administratora, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Celem przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, może być też windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych. Państwa dane będą udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej urzędom publicznym (takim jak urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Państwa dane mogą zostać przekazane kancelarii prawnej obsługującej Administratora. Państwa dane mogą zostać przekazane instytucjom płatniczym obsługującym witrynę internetową Administratora „Kup z Twisto” Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej (przesyłka listowna polecona). Państwa dane mogą być przekazane firmie kurierskiej DPD, firmie kurierskiej InPost firmie dostawczej „Paczka w Ruchu” w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej, przesyłki kurierskiej . Państwa dane mogą być przekazane współpracującym z Administratorem firmom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora, w tym firmom zajmującym się utrzymaniem systemów informatycznych Administratora. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, współpracującym z Administratorem w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do Państw trzecich.

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach: • dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, bądź w celach obrony przed Państwa roszczeniami związanymi z umową, • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, • statystycznych i archiwizacyjnych, • maksymalnie przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Administrator zakończył wykonanie umowy na Państwa rzecz. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora dla celów marketingu usług Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania tej zgody.

Informacja o Państwa prawach. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do: 1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych 6) osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 7) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 8) Administratora (kiedy sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w jakiej się Państwo znaleźli) lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 9) 7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, 10) 8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 11) Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Administratora, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa Administratorowi danych osobowych następuje dobrowolnie, tzn. iż nie obowiązują przepisy prawa, które zobowiązują Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane z uwagi na zawieranie lub zawarcie z Administratorem umowy, tzn. że w przypadku nieprzekazania przez Państwa Administratorowi ww. danych osobowych, Administrator nie będzie w stanie zawrzeć z Państwem umowy, jak i zrealizować jej na Państwa rzecz, bądź zrealizować ją prawidłowo. Administrator wymaga podania przez Państwa danych, wskazanych w przesyłanym przez Administratora formularzu. W celu umożliwienia Administratorowi zrealizowanie na Państwa rzecz usługi, Administrator wymaga w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, informację o aktualnych lub przewlekłych chorobach, bądź inne informacje o Państwa stanie zdrowia, w tym wyniki badań i dane genetyczne.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Profilowanie danych. Administrator nie wykorzystuje żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.