Formularz reklamacji


Reklamacja

Adresat: ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O.  35-111 Rzeszów, ul. Legionów 5/2

Ja/My(*)  …………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym zgłoszeniu reklamacji umowy sprzedaży następujących produktów/umowy dostawy następujących produktów/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących usług /o świadczenie następującej usługi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Powodem reklamacji jest:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy /data odbioru
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data …………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)
…………………………………………………….

 

⃰   niepotrzebne skreślić