Formularz reklamacji


Reklamacja

Adresat: ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O.  35-111 Rzeszów, ul. Legionów 5/2

Ja/My(*) …………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym zgłoszeniu reklamacji umowy sprzedaży następujących produktów/umowy dostawy następujących produktów/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących usług /o świadczenie następującej usługi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Powodem reklamacji jest:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy /data odbioru
…………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………..

Podpis konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………..

 

⃰   niepotrzebne skreślić