Regulamin


Regulamin Sklepu Internetowego działającego w ramach strony www.arkadia-klinika.pl

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.arkadia-klinika.pl prowadzony jest przez ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Legionów 5/2, NIP: 8133720789, REGON: 364325786, KRS: 0000615860, E-mail kontaktowy: arkadia21@poczta.onet.pl, nr telefonu kom.: +48 505 099 446.

§ 1. Informacje ogólne

Sklep internetowy działający w ramach strony www.arkadia-klinika.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet i nie prowadzi obrotu hurtowego. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową www.arkadia-klinika.pl.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.arkadia-klinika.pl są przetwarzane przez ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Legionów 5/2.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

 • w realizacji zamówienia lub usługi,

 • w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

 • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych.

3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Firmie ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O. realizację zamówienia lub usługi w należyty sposób.

4. Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie www.arkadia-klinika.pl w zakładce „Moje Konto” – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.arkadia-klinika.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

 • Cena detaliczna – standardowa cena sprzedaży oferowanych produktów i usług

 • Cena promocyjna – cena po naliczeniu rabatu. Wysokość rabatu uzależniona jest od promocji obowiązującej w chwili składania zamówienia.

3. Ceny produktów i usług w siedzibie Arkadia Klinika w Rzeszowie mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.arkadia-klinika.pl.

§ 4. Zamówienia

1. Sklep internetowy www.arkadia-klinika.pl umożliwia Klientom:

 • składanie zamówień (ofert zakupu) produktów dostępnych w sklepie internetowym www.arkadia-klinika.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

 • składanie zamówień (ofert zakupu) badań, testów, analiz i innych usług dostępnych w sklepie internetowym www.arkadia-klinika.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
 • uzyskanie informacji o produktach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O..

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów i usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.arkadia-klinika.pl kierowane przez ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.arkadia-klinika.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się dokonanie płatności na wskazane przez ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O. konto bankowe.

§ 4. pkt. A. ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ USŁUG – BADAŃ/TESTÓW

 1. Klient za pośrednictwem sklepu internetowego działającego w ramach www.arkadia-klinika.pl może zamówić usługę badania/testu.
 2. Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności oraz zaksięgowaniem wpłaty (w przypadku przelewu – na koncie Arkadia International Sp. z o.o. zaś w przypadku płatności online – w serwisie obsługującym płatności elektroniczne) pomiędzy Klientem, a ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O. zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest:
  a) Przesłanie zestawu i/lub instrukcji pobrania materiału niezbędnego do przeprowadzenia badania/testu;
  b) Po przesłaniu (przez Klienta) właściwego materiału niezbędnego do wykonania badania/testu do Arkadia International Sp. z o.o. w Rzeszowie – przeprowadzenie badania/testu;
  c) Udostępnienie wyniku badania/testu.
 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy ARKADIA International Sp. z o.o. prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O. może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w serwisie www.arkadia-klinika.pl.

§ 4. pkt. B. ZŁOŻENIE ZAMÓWIEŃ – PRODUKTY

 1. Klient za pośrednictwem sklepu internetowego działającego w ramach www.arkadia-klinika.pl może zakupić produkty.
 2. Umowa sprzedaży produktów zostaje zawarta z chwilą zapłaty za zamówione produkty (przedpłata). Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania na rachunku ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O.

§ 5. Dostawa

1. Produkt i/lub zestaw (lub instrukcja pobrania materiału do badań) zamówiony w sklepie internetowym www.arkadia-klinika.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie zamówienia, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

 • czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu doręczenia.

4. Jeżeli nie ustalono inaczej, ARKADIA INTERNATIONAL SP. Z O.O. wydaje produkt nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez ARKADIA International Sp. z o.o.).

5. Wraz z produktem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ARKADIA International Sp. z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

§ 6. Sposoby płatności

1. Płatność za zamówienie może być dokonywana przez klienta:

 1. Przed wydaniem zamówienia klientowi:

 • przelewem na rachunek bankowy ARKADIA International Sp. z o.o.:
  ING Bank Śląski 94 1050 1562 1000 0090 3187 6924
 • za pośrednictwem systemu płatności online

2. Sklep internetowy działający w ramach strony www.arkadia-klinika.pl może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez ARKADIA Spółka Cywilna jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient powinien uiścić płatność niezwłocznie, a w przypadku wyboru opcji płatności online – podczas procedury składania zamówienia.

§ 7. Zwrot produktu przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej produktu, partii lub części,

 • polega na regularnym dostarczaniu produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z produktu;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W celu identyfikacji zwracanego produktu wskazane jest podanie numeru zamówienia oraz pełną nazwę produktu wraz z jego wagą/pojemnością.

5. Zwrot produktu do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Koszt zwrotu produktu ponosi konsument. ARKADIA International Sp. z o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ARKADIA International Sp. z o.o..

7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. ARKADIA International Sp. z o.o. nie stosuje polityki produktów zastępczych.

§ 8. Procedura reklamacji

1. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa ARKADIA International Sp. z o.o.. Zgłoszona wada produktu podlega weryfikacji przez sprzedawcę i/lub autoryzowany serwis, który stwierdzi czy wada produktu istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie produktu w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.

3. Produkt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Produkt powinien zostać przysłany kompletny, wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego produktu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady produktu lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do produktu szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

6. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży). ARKADIA International Sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż produktu zostanie potwierdzona.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W kontaktach z klientem, ARKADIA International Sp. z o.o. korzysta z urządzeń służących do

porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax).

2. ARKADIA International Sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3. ARKADIA International Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady produktu. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

4. ARKADIA International Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

5. W stosunku do sprzedaży produktów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ARKADIA International Sp. z o.o. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

8. Korzystanie ze sklepu internetowego działającego w ramach strony www.arkadia-klinika.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

 2. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

 3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 4. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

9. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.arkadia-klinika.pl.

10. Regulamin Sklepu Internetowego działającego w ramach strony www.arkadia-klinika.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jest obowiązkowe w przypadku usług i produktów. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie lub częściowe otrzymane od Państwa płatności, oprócz kosztów dostarczenia produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB REKLAMACJI

Formularz odstąpienia od umowy…….

Formularz reklamacji…………………..