Polityka prywatności


INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)   W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) a Arkadia International Sp. z o.o.. (Arkadia Klinika Zdrowia ) (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  www.arkadia-klinika.pl  przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszek Kosowski; dane kontaktowe – numer telefonu: 537 757 924, adres e-mail: koslesz61@gmail.com
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Arkadia International Sp. z o.o.. można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Leszek Kosowski, 35-111 Rzeszów, ul Legionów 5/2, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – koslesz61@gmail.com.
 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do archiwum Arkadia International Sp. z o.o. w celu wykorzystania informacji zdrowotnych („dane wrażliwe”) dla jak najlepszego wykonania zleconej usługi czy badania przez Arkadia International Sp. z o.o.. zwaną Arkadia Klinika Dietetyki.
  • przekazania Pani/Pana danych do Poradnia Hipokratesa w związku z świadczeniem usług na rzecz sklepu internetowego w celu możliwości realizacji zakupionej przez Panią/Pana usługi/badania.
  • przekazania Pani/Pana danych do BiomolMed Sp z o.o. w związku z świadczeniem usług na rzecz sklepu internetowego, w celu możliwości realizacji zakupionej przez Panią/Pana usługi/badania.
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   • -świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • -obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • -w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych do firmy kurierskiej/dostawczej, Inpost, Paczka w Ruchu, w celu realizacji obsługi kurierskiej/dostawczej zamówionego towaru/usługi.
 1. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: a)   Administratorowi strony internetowej sklepu  IPR.PL w związku z:
– prawidłowym działaniem sklepu internetowego, jego obsługą, możliwymi usterkami czy reklamacjami.
  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
  Zakres przetwarzanych danych przez sklep internetowy:
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer kontaktowy telefoniczny
 • Adres mailowy
 
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.
 • Poradnia Hipokrates
 • BiomolMed Sp z o.o.
 • Poczta Polska S.A.
 • Firmom kurierskim, Inpost, Paczka w Ruchu, Poczta Polska,
 • Administratorowi strony internetowej IPR PL
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:
  • do maksimum 5 lat od momentu zakończenia kuracji/terapii. ,
  • do momentu Pani/Pana rezygnacji z usług sklepu internetowego, po wcześniejszym telefonicznym, pisemnym lub mailowym powiadomieniu administratora danych o rezygnacji i prośbie o usunięciu danych.
  • po okresie maksimum 5 lat licząc od daty ostatniego zamówienia towaru/usługi przez sklep internetowy.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
   • -prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
   • -prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
   • -prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
   • -prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   • -prawo do przenoszenia danych.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 1. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Arkadia International Sp. z o.o.. z siedzibą w 35-111 Rzeszów ul Legionów 5/2 NIP:8133720789. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o. ZOBOWIĄZANIE ZACHOWANIA POUFNOŚCI
 1. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Arkadia International Sp. z o.o. i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.